Wateroverlast Bergerhof

Op deze pagina willen we u als bewoners op de hoogte houden van de ontwikkelingen over het onderzoek naar de toenemende wateroverlast in onze wijk.

Bij gebleken wateroverlast/waterschade graag contact opnemen met de Gemeente via 14072. Hoe meer meldingen  Hoe serieuzer gaat de Gemeente kijken wat oorzaak kan zijn geweest en hoe in de toekomst te voorkomen. mede namens Rutger uit Boterbloemstraat

 • Er wordt hard gewerkt om inzicht te krijgen in alles omtrent de wateroverlast in de wijk. Er is een meetplan opgesteld, deels met de bestaande meetpunten en een aantal nieuwe. Tevens zullen er een 5 tal bewoners naar aanleiding van de enquête gevraagd worden of ze mee willen doen met een woning inspectie. Zij zullen volledig geïnformeerd worden over de procedure van die inspectie. Het is niet verplicht natuurlijk, we gaan dan opzoek naar een andere woning om wel een duidelijk beeld te krijgen.

Namens de werkgroep.
Gerbert, Maarten en Erwin

 • Voor onze bijeenkomst met Gemeente en Hoogheemraadschap zijn we nog opzoek naar foto’s van waterschade/overlast in september en filmpjes van de afgelopen regenstroom.
  Filmpjes zijn helaas vanaf fb niet te downloaden.
  Mailen kan naar: leefbaar@bergerhof-alkmaar.nl
 • We kunnen al snel 1 test resultaat laten weten. Tijdens onze rondgang zagen we roze/rood water op 2 plekken in de sloot om de wijk. Als ook een melkachtige kleur ter hoogte van de duikers naar het dijkje en achter oude jol terrein. Van de melkachtige kleur konden we bijna al aannemen dat het om sulfaatverbindding zou kunnen gaan vanwege het (brakke) kwelwater. Nu zijn er ook monsters genomen van het roze/rode water. Wat blijkt; de kleur wordt veroorzaakt door zwavelbacterie. Die zich voornamelijk laat zien in zuurstofarm en sulfaatrijk water. Het kan absoluut geen gevaar. Uiteraard hebben we de vraag gesteld waarom het slootje zo zuurstofarm is.
  Mogelijk komt dat door het stilstaande water.Het fenomeen komt vaker voor in Nederland.
  https://www.texelsecourant.nl/…/n…/28326/wagejot-kleurt-roze
 • Enquête wateroverlast Graag nog in vullen voor een compleet overzicht van de overlast in de wijk.

Verslag bewonersbijeenkomst wateroverlast 3 april 2018

1. Inleiding
Het doel van de avond was: u informeren over het lopende onderzoek naar de grondwateroverlast in de Bergerhof. Het onderzoeksbureau Wareco heeft hiervoor een presentatie verzorgd.
Tijdens de bewonersavond heeft u een aantal vragen gesteld en is ons waardevolle informatie ter ore gekomen. De door u gestelde vragen en gemaakte opmerkingen hebben we in dit verslag samengevat.
De planning van het lopende onderzoek naar de grondwateroverlast is eveneens in dit verslag weergegeven. Nog vóór de zomervakantie willen we een tweede bewonersavond organiseren, waar we de resultaten van het onderzoek aan u willen presenteren.
2. Presentatie aanpak onderzoek
De presentatie van Wareco is als bijlage bij dit verslag gevoegd. In dit stadium is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Het onderzoek duurt tot eind april, waarna het conceptrapport wordt opgesteld. De nog uit te voeren werkzaamheden voor het onderzoek zijn:
• analyse van de gemeten grondwaterstanden (meetperiode tot eind april);
• uitvoeren van woninginspecties (3 st.);
• uitvoeren van berekeningen;
• opstellen overzicht van mogelijke maatregelen.

3. Aanvulling op mogelijke oorzaken grondwateroverlast
In de presentatie is een aantal oorzaken genoemd voor de optredende wateroverlast. Daarnaast heeft u zelf nog een aantal oorzaken benoemd:
• de doorvoeren van nutsvoorzieningen (gas, water en elektra), die niet waterdicht zijn opgeleverd;
• de laag gelegen afvoeren in de souterrains, waardoor water uit het riool naar de woning toe kan stromen;
• de defecte gresbuizen aan de achterkant van de woningen. Uit de defecte buizen lekt water waardoor overlast kan ontstaan. Eén maatregel ter voorkoming van wateroverlast is het vervangen van de gresbuizen door een pvc-buis en deze aan te sluiten op het hemelwaterriool in de openbare groenstrook aan de achterzijde van de woningen (zie punt 4).
De door u genoemde punten zullen in de eindrapportage worden meegenomen.
4. Hemelwaterriool aan achterzijde woningen
In de groenstroken aan de achterzijde van de woningen zijn in het verleden hemelwaterriolen aangelegd (pvc-buizen). Hierop kan het hemelwater van de achterzijde van de woningen worden geloosd. In hoeverre dit ook daadwerkelijk gebeurt, is niet bekend. Ook de ligging van het hemelwaterriool in de openbare groenstrook is onduidelijk. Dit wordt door Stadswerk072 geïnventariseerd.

5. Waterpeil in de ringsloot
Maandag 11 t/m donderdag 14 september (in 2017) heeft een peilstijging van circa 0,20 m plaatsgevonden in de ringsloot, als gevolg van een gemaalstoring. De vertegenwoordiger van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hierna: HHNK) gaf aan dat het gemaal wel draaide maar nauwelijks water verpompte. Hierdoor is het waterpeil in de ringsloot gestegen. Op de vraag in hoeverre dit in de toekomst kan worden voorkomen, mede met het oog op de klimatologische ontwikkelingen, gaf het HHNK aan dat peilstijgingen als gevolg van hevige neerslag niet zijn te voorkomen en dat peilstijgingen inherent zijn aan de ligging in een poldergebied.
De vraag of vergroting van de bergingscapaciteit kan bijdragen aan de vermindering van de kans op wateroverlast, kan op dit moment niet worden beantwoord. Hiernaar wordt thans een studie uitgevoerd, voor het gehele beheergebied van het HHNK.
6. Hemelwater van Kruseman van Eltenweg en Stationsgebied / Wognumse Buurt
Het hemelwater van het Stationsgebied / Wognumse Buurt wordt geloosd op het rioolstelsel van de Bergerhof. Stadswerk072 gaat onderzoeken of het mogelijk is het hemelwater direct te lozen op de boezem, ter plaatse van het kruispunt Wognumse Buurt / Bergerweg. Hierdoor wordt het rioolstelsel in de Bergerhof ontlast.
Ook wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om aan de noordzijde van de Kruseman van Eltenweg kolken te plaatsen, opdat het hemelwater direct wordt geloosd op het rioolstelsel en niet via de groenstroken in de bodem infiltreert.
Tijdens de volgende bewonersavond zullen de resultaten van de onderzoeken aan u worden gepresenteerd.
7. Meetpunten grondwater
Voor het onderzoek naar de grondwateroverlast zijn drie extra peilbuizen geplaatst. De grondwaterstanden zijn online door u in te zien. De hiervoor benodigde inlogcodes zijn in de bijgevoegde presentatie weergegeven. In principe worden de meetsensoren na beëindiging van het onderzoek weer opgeruimd. Een vraag van u was of het mogelijk was om ten minste één peilbuis te behouden en de gegevens online beschikbaar te stellen. Stadswerk072 zal dit nagaan.
8. Volgende bewonersavond
Nog vóór de zomervakantie willen we een tweede bewonersavond organiseren, waarop we de resultaten van het onderzoek aan u willen presenteren. Middels een brief kunt u de uitnodiging daarvoor tegemoet zien.
9. Planning en actielijst
nr. actie periode
1 contact met firma Min, te Bergen, over aanleg hemelwaterriool in Bergerhof april
2 uitvoeren bouwkundige opnames (3x) april-mei
3 onderzoek naar lozing hemelwater van Stationsgebied op de boezem mei
4 afronden onderzoek door Wareco mei
5 onderzoek naar plaatsen kolken Kruseman van Eltenweg mei
6 onderzoek naar mogelijkheden permanente meting grondwaterstand en online beschikbaar stellen gegevens mei
7 opstellen conceptrapport door Wareco mei
8 bespreken conceptrapport (afvaardiging Bergerhof, Wareco en Stadswerk072) mei
9 opleveren definitief rapport grondwateroverlast juni
10 inventarisatie hemelwaterriolen in groenstroken achter woningen juni-juli
11 2e bewonersavond, met presentatie conclusies en mogelijke maatregelen juni-juli

10. Vragen en inlichtingen
Mocht u nog vragen en opmerkingen hebben naar aanleiding van dit verslag, dan kunt u zich wenden tot de heer Arie Swets van Stadswerk072. Contactgegevens:
M 06 50 29 61 24
T 072 548 83 88
E ASwets@stadswerk072.nl

Afgelopen 16 mei hebben we het concept rapport van Wareco mogen inzien en samen met hun en Arie Swets van Stadswerk072 de puntjes op de i gezet.

op 5 juli aanstaande zal het rapport gepresenteerd worden aan de geïnteresseerden in het buurthuis De Eendracht, inloop vanaf 19.00. De bewoners zullen per brief nog worden uitgenodigd met daarin het programma van de avond.

bijgaand alvast wel het definitieve rapport van Wareco: Volledig rapport incl bijlagen

Update 22-02-2022
Na 18 juni 2021 hebben jullie als bewoners massaal melding gedaan bij Stadswerk072 over de wateroverlast en gevolgschade. De mail die daarop volgde was wat afstandelijk. Daarop is overleg geweest met de contactpersoon bij Stadswerk072 die met name riolering in zijn portefeuille heeft. (Waar we al vanaf 2017, na eerdere wateroverlast, korte lijntjes mee hebben.)


We waren die bewuste 18 juni niet de enige wijk die blank stond en flinke schade heeft opgelopen. Er gaat nu een groots onderzoek plaatsvinden, maar wel toegespitst op de specifieke wijken c.q. klachten.

Dinsdagavond 22 februari hebben we om de tafel gezeten en werd ons de opzet van het onderzoek tot een klimaatadaptieve wijk Bergerhof voorgelegd door Stadswerk072 en Sweco (het onderzoeksbureau).

Binnenkort zal er een brief vanuit Stadswerk072 verzonden worden met verdere informatie, daarin ook de link naar een online enquête en een uitnodiging voor een inloopmiddag en/of -avond. In de brief wordt ook gevraagd wie er deel wil nemen aan de werk-/klankbordgroep tijdens het onderzoek.

Greetje, Roland en Erwin.

Comments are closed.